COVID-19: decentrale overlegstructuur binnen de crisisbeheersorganisatie ROAZ ZWN van kracht

Categorie: Regionaal

De regio is zeer actief op het moment om met elkaar af te stemmen over de situatie rondom Covid-19.

Naar aanleiding van de situatie omtrent het Covid-19 virus, heeft de voorzitter van het Dagelijks Bestuur ROAZ op 2 maart jl. besloten om de crisisbeheersorganisatie van het ROAZ te activeren en is opgeschaald naar opschalingsniveau ROOD. In dit opschalingsniveau vindt er regionale coördinatie en afstemming plaats tussen GGD, GHOR en ROAZ. Zonder deze coördinatie en afstemming is het niet mogelijk om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de regionale zorgcontinuïteit vastloopt. Gezamenlijk met de GGD/GHOR worden scenario’s uitgewerkt en passende maatregelen genomen om de continuïteit van de zorg in de regio te borgen. Dit gebeurt op subregionaal niveau en op ROAZ-niveau.

Omdat de gevolgen van de Covid-19 over meer dan één veiligheidsregio’s in het ROAZ merkbaar zullen zijn, is het van belang om aan te sluiten bij de mogelijk verschillende wensen per veiligheidsregio. Gebleken is dat er tijd-tempo verschillen in de regio gaan ontstaan en er met de huidige structuur veel deelnemers aan het standaard RTO gaan deelnemen.  Dit komt al met al de effectiviteit en de efficiency niet ten goede. Daarom heeft het Strategisch Team, op voorstel van de manager Traumacentrum Zuidwest-Nederland, besloten om te gaan werken met een decentrale overlegstructuur.

Onderstaande overlegstructuur is daarom ingericht en sinds vorige week van kracht:


Afbeelding: Overzicht decentrale overlegstructuur binnen de crisisbeheersorganisatie van het ROAZ

Uitgangspunt is dat sub-regionale zaken, sub-regionaal in het sub-regionaal Tactisch Overleg (sRTO) worden afgehandeld. In onderlinge afstemming wordt het technisch voorzitterschap van een sRTO belegt bij de ROAZ, GHOR of GGD. Zaken die het sub-regionale niveau overstijgen worden afgehandeld in het Regionaal Tactisch Overleg (RTO) die op ad-hoc basis kan worden geactiveerd. Het RTO wordt dan samengesteld uit een vertegenwoordiging van de sRTO’s. Het RTO formuleert een advies en legt dit voor aan het Strategisch Team. 

Samenstelling teams:

  • Strategisch Team: leden DB-ROAZ, aangevuld met ziekenhuizen, voorzitter Ernst Kuipers
  • Regionaal Tactisch Overleg: Tactisch Team, aangevuld met vertegenwoordiging uit de sub-regionale teams, voorzitter: Nienke Huijbregts
  • Tactisch Team: medewerkers Traumacentrum ZWN en GHOR/GGD, voorzitter: Mario Schoonderwoerd
  • Sub-regionaal Tactisch Overleg : vertegenwoordigers uit de regio RR, ZHZ en Zeeland, aangevuld met onderstaande accounthouders:

Contactgegevens van de accounthouders in de sub-regionale tactische overleggen:

Hoe de standaard inzet van het ROAZ-Zuidwest-Nederland in zijn werk gaat kunt u zien in deze animatie. Voor de huidige situatie is de standaard inzet aangepast naar de decentrale overlegstructuur.

gepubliceerd op: 10 maart 2020