Programma Zorgcoördinatie

Knelpunten

De triage en spreiding van patiënten over de verschillende zorgaanbieders is niet efficiënt georganiseerd en de druk op de acute zorg in onze regio neemt toe. Dat maakt dat patiënten soms onnodig lang bij zorgaanbieders verblijven of niet de juiste zorg ontvangen. Alhoewel er grote verschillen bestaan tussen de aard en omvang van deze ‘ketenproblematiek’ in de drie deelgebieden (Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid), kunnen in er diverse voorbeelden worden genoemd van knelpunten in de instroom van patiënten als ook in de doorstroom en uitstroom. Met instroom bedoelen we de instroom van patiënten bij één van de acute zorgaanbieders, met doorstroom bedoelen we de doorstroom tussen verschillende aanbieders en met uitstroom bedoelen we dat een patiënt uit de acute zorgketen stroomt.

Wat is zorgcoördinatie?

Zorgcoördinatie kan een oplossing bieden voor voornoemde knelpunten doordat veel meer vanuit de gezamenlijkheid wordt gedacht. Het vraagt een brede mindset waarbij niet alleen gedacht wordt vanuit het eigen zorgproces, maar vanuit ‘de juiste zorg voor de patiënt’. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren van de acute zorg en de inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment, zo staat te lezen in het landelijke ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’. In de afgelopen periode zijn vanuit meerdere partners uit de regio verkenningen gestart rond het thema zorgcoördinatie – al dan niet gestimuleerd vanuit de branche. Alhoewel verschillende zorgpartners daaraan verschillende betekenissen geven, is de rode draad in die verkenningen een verdere intensivering van de huidige ketensamenwerking.

Besluitvorming ROAZ

Het ROAZ heeft in november 2018 naar aanleiding van een startnotitie besloten om een “programma zorgcoördinatie” te starten waarbij door middel van diverse projecten en pilots meer zicht komt op de nadere invulling van zorgcoördinatie in deze regio. Op basis daarvan moet duidelijk worden;

 • waar de problemen zich manifesteren en waar in de keten de nood het hoogst is;
 • hoe een dergelijke samenwerking er concreet uit kan zien;
 • op welke schaal dat moet worden georganiseerd;
 • wat dat betekent voor ieder van de partners.

Het ROAZ heeft een stuurgroep aangewezen om toe te zien op de voortgang van het programma en de communicatie en afstemming met de bestuurders in het ROAZ.

Doelstellingen en pilots

In 2019 is de stuurgroep zorgcoördinatie drie keer bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten in gesproken over de doelen en ambities en is stilgestaan bij de regionale en landelijke initiatieven. Vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden wordt een programma ingericht rond de volgende doelstelling: “Het gezamenlijk regisseren van patiëntenstromen in de gehele spoedzorgketen”. De volgende subdoelen zijn daarbij geformuleerd:

 • We hebben actueel inzicht in de opgave
 • We zijn transparant over de capaciteit en deskundigheid
 • We hebben een gezamenlijke werkwijze

In het ROAZ van 3 april jl. is een voorstel besproken voor verdere verkenning van een aantal initiatieven. De initiatieven zijn te vinden in deze notitie. Deze initiatieven worden momenteel uitgewerkt in projectplannen en zullen de komende maanden worden uitgevoerd. De voortgang daarvan wordt nauwlettend gevolgd door de stuurgroep.

Op 28 mei heeft de stuurgroep ook gesproken over de wijze waarop andere regio’s en partners van het ROAZ hiervan kennis kunnen nemen. Daartoe is besloten de beelden uit de pilots te delen binnen het tactisch ROAZ dat op 5 september voor het eerst bij elkaar komt en daarnaast een werkconferentie te gaan organiseren.

Wilt u meer weten over dit programma, neem dan contact op met Nienke Huijbregts.

Leden van de stuurgroep zijn:

 • Ernst Kuipers, voorzitter ROAZ Zuidwest-Nederland
 • Hans Janssen, voorzitter Raad van Bestuur Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
 • Robin Alma, Managing Director Witte Kruis
 • Anneke Sanderse, lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Heidi van den Brink, Raad van Bestuur bij Huisartsenposten Rijnmond
 • Avinus Baas, praktiserend huisarts in Zeeland
 • Jan Dijks, bestuurder Conforte
 • Marian van Duijn, Voorzitter Raad van Bestuur Antes
 • Marjolein Tasche, Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Lisette te Velde, lid Raad van Bestuur Admiraal de Ruyter Ziekenhuis