Capaciteits-Inzicht-Model

Regio Zuidwest-Nederland ervaart al enige tijd een hoge mate van drukte in de acute zorg. In sommige gevallen leidt dit tot een gedeeltelijke presentatiestop van patiënten of een tijdelijke volledige sluiting van een SEH in de regio. Deze situatie is zeer onwenselijk. Door op korte termijn verbeteringen in te voeren kunnen toekomstige capaciteitsproblemen voorkomen worden.

Nieuw systeem

Het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ heeft in 2018 besloten om te gaan werken met een Capaciteits-Inzicht-Model dat inzage geeft in de actuele beschikbare capaciteit binnen de regio Zuidwest-Nederland. De reden is dat inzetbaarheid van acute zorg vierentwintig uur per dag vraagt om inzicht in capaciteit en drukte. In 2019 wordt het systeem verder vormgeven.

Inzicht, Regie en Regionale afspraken

Verondersteld wordt dat eenduidige regie, goede regionale afspraken en realtime inzicht in de beschikbare capaciteit kunnen bijdragen aan het verbeteren van de huidige situatie. Regie is nodig om de verschillende ketenpartners (ziekenhuizen, meldkamer, RAV’s, huisartsen en HAP’s) op een effectieve en efficiënte wijze met elkaar samen te laten werken. Daarnaast ondersteunen regionale afspraken eventuele maatregelen die bij drukte genomen moeten worden. Verder biedt realtime inzicht in de beschikbare capaciteit de nodige informatie om tijdig maatregelen te nemen. Hiermee kan voorkomen worden dat de druk te groot wordt. Dit is met name belangrijk wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen die de acute zorgketen in de regio kunnen verstoren of bedreigen, zoals een griepseizoen.

De komende tijd gaan we in gesprek met betrokken ketenpartners om goed in kaart te krijgen waar zij in de dagelijkse praktijk tegen aan lopen en waar hun behoeften precies liggen op het gebied van capaciteits inzicht. We gaan een keuze maken voor een ondersteunend ICT platform en in gezamenlijkheid regionale afspraken maken. Tevens volgen we nauwgezet de landelijke ontwikkelingen die op dit gebied gaande zijn.

Pilot

We streven ernaar om in 2019 te starten met een pilot. Hieraan zullen de SEH’s uit de Rotterdamse regio en de meldkamer als eerste participeren. Met deze pilot willen we in elk geval de status van openstelling van SEH’s en drukte op SEH’s  inzichtelijk maken. In een volgende fase zullen we de functionaliteiten uitbreiden, zoals wachttijden, doorlooptijden, beschikbaarheid van bedden en locatieprofielen van de SEH’s. Deze kunnen we vervolgens uitrollen naar andere ketenpartners in de regio Zuidwest-Nederland.