Regionaal

ROAZ Regio Zuidwest-Nederland

Totstandkoming Koers / werkagenda ROAZ 2030

Het ROAZ Zuidwest-Nederland vervult een belangrijke rol als het gaat om het garanderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de acute zorg. Mede ingegeven door geschetste toekomstscenario’s, ervaringen en signalen vanuit de regio en in navolging op discussiestukken en overheidsrapporten is vanaf 2022 in de regio met elkaar gewerkt aan de strategische werkagenda voor de toekomst oftewel de Koers / werkagenda ROAZ 2030.

Begin 2022 is input opgehaald bij de ketenpartijen, zowel bij zorgprofessionals als bij bestuurders. Er is tevens een analyse van landelijke beleidsdocumentatie gemaakt en de toekomstanalyses van acute zorg zijn bekeken. In april 2022 zijn twee sessies voor alle bestuurders van het ROAZ georganiseerd waar de ontwikkelingen over de bevolking, arbeidsmarkt en zorgvraag zijn toegelicht. De diverse dilemma’s waarmee het toekomstig zorgland te maken krijgt zijn geschetst.

Vier centrale thema’s

De bestuurders hebben tijdens deze sessies vier centrale thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn vervolgens uitgediept en uitgewerkt in opdrachten / plannen van aanpak. De uitwerking is opgenomen in de Koers / werkagenda ROAZ 2030.

De vier centrale thema’s zijn 

  1. Zorgcoördinatie en capaciteit
  2. Waardevolle data en slimme technologie; 
  3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;   
  4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO

Kartrekkers en adviseurs centrale thema’s

Per thema zijn bestuurlijke voorzitters benoemd en er is een adviseur van het bureau ROAZ aan het thema gekoppeld. Onderling is er aandacht voor afbakening, samenhang en afhankelijkheid tussen de thema’s en andere lopende initiatieven in Nederland, regionaal en sub-regionaal. Er is een nadrukkelijke verbinding met de landelijke afspraken benoemd in het IZA en in de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg.

ThemaBestuurlijke kartrekkersAdviseurs
1. Zorgcoördinatie en capaciteit;   Nicole Hermans vz bestuur Antes – Lid DB ROAZ

Vanaf 19 januari 2023:
Mariëlle Bartholomeus
Lid raad van bestuur Rivas Zorggroep
Kirsten Kirschner          k.kirschner@erasmusmc.nl
2. Waardevolle data en slimme technologie;   Johan de Graaf Lid raad van bestuur ZorgSaamAnkie Kuipers a.kuiper@erasmusmc.nl        
Vanaf juni 2023 samen met:
Cora Speelman
c.speelman@erasmusmc.nl
3. Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen;     Marjolein Tasche vz raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland

Mariette Glim directeur-bestuurder HAP Schievliet

Andra Kraanendonk Lid raad van bestuur Lelie zorggroep
Lenny Delsasso
l.delsasso@erasmusmc.nl
4. Risicobeheersing, crisisbeheersing & OTO. Yvonne van Duijnhoven DPG RR Lid DB ROAZGerda Rodenburg g.rodenburg@erasmusmc.nl

Accordering / werkagenda ROAZ

In september 2022 zijn de bestuurders in het Dagelijks Bestuur (DB) ROAZ akkoord gegaan met het plan van aanpak fase 1 en de richting van het meerjarenplan zoals verwoord in het document Koers / werkagenda ROAZ 2030. De laatste versie (blijft dynamisch document) is gedeeld in het AB ROAZ van 17 november 2022. Op 17 november 2022 is het AB ROAZ akkoord gegaan met de Koers / werkagenda ROAZ 2030. Veel onderwerpen uit de Koers / Werkagenda 2030 zijn overigens in lijn met de onderwerpen die in het IZA en de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar voren komen.

Samenhang tussen IZA, Beleidsagenda toekomstbestendige zorg, Kwaliteitskaders en Koers / werkagenda ROAZ 2030

De Koers/ werkagenda 2030 van het ROAZ is een dynamisch document en de realisatie van de doelstellingen en bijbehorende planning kunnen worden bijgesteld op basis van landelijke ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten. De richting van de verschillende thema’s is echter helder en geeft input voor de agenda van het ROAZ de komende jaren. Waar mogelijk brengen we onderwerpen uit het IZA, de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen samen.

ROAZ Regiobeeld plus

Onderwerpen uit het IZA, de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen voegen we waar mogelijk samen. Een voorbeeld daarvan is de aanpak voor thema 3. Voor dit thema starten we met een analyse van de zorgvraag, de doelgroepen en ingangsklachten. Dit komt deels overeen met wat er van het ROAZ gevraagd wordt met het opstellen van een ROAZ-beeld. Door zaken te combineren voldoen we aan de landelijke opdracht en geven we invulling aan onze eigen Koers. Eind Q2 2023 moeten we als ROAZ-regio een ROAZ-beeld opleveren.

Voor thema 3 is diverse externe partijen gevraagd dit traject te ondersteunen. Een selectiecommissie heeft uiteindelijk gekozen voor SiRM. SiRM kent het werkveld van de acute zorgketen goed en heeft ruime ervaring met vergelijkbare projecten. Het traject ziet er als volgt uit:

Link naar spoorboekje of bekijk het spoorboekje hieronder:

Communicatie over vervolg Koers / werkagenda ROAZ 2030 inclusief de vier centrale thema’s

Vanaf 2023 worden regionale ketenpartijen en samenwerkingsverbanden actief over de inhoud en voortgang van de Koers / werkagenda ROAZ 2030 geïnformeerd. De Koers /werkagenda ROAZ 2030 is een vaste rubriek in de externe nieuwsbrief. Mocht u die nog niet ontvangen dan kunt u zich hier direct aanmelden. Gezien de grote van thema 1 ‘Zorgcoördinatie en capaciteit’ attenderen wij u ook graag op de informatie op de website.

Uitgebreidere en verdere achtergrondinformatie over landelijke ontwikkelingen en de regionale invulling ervan vindt u uiteraard op onze website onder het kopje Koers 2030. Ook vindt u hier alle informatie over initiatieven en lopende projecten omtrent geboortezorg.

Gesprekken in de subregio’s van regio Zuidwest-Nederland

Parallel aan de organisatie van de werkconferentie gaan we per subregio (Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond) in gesprek over de Koers / werkagenda ROAZ 2030. Waar mogelijk sluiten we aan bij de bestaande overlegtafels op tactisch niveau. Als deze tafels er niet zijn dan organiseren we aanvullende gesprekken. De gesprekken staan gepland voor Q1 en Q2.

Geïnteresseerd?

Denkt u graag mee en vind u het leuk om actief betrokken te zijn bij de Koers of een van de vier centrale thema’s? Dan horen wij dit uiteraard graag via roaz@erasmusmc.nl.

Lees hier meer over Integraal Zorgakkoord.