trauma-logo
2006-08-27 MKA 57921 2
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en Facebook.
facebook twitter linkedin

Ons jaarverslag is uit!

Ons jaarverslag 2018 is uit! Lees meer over onze activiteiten in 2018 en een korte vooruitblik naar 2019 via:

https://bit.ly/2GrR9SP

Wij danken u voor de samenwerking en zien uit naar een mooie samenwerking in het resterende deel van 2019.

Even voorstellen: Iris Keessen, adviseur acute zorg

NathanWaller-6117-20190225- 800 x 1000 pixels
Sinds februari 2019 ben ik werkzaam als Adviseur Acute Zorg bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. De afgelopen 20 jaar heb ik vol energie diverse functies binnen de gezondheidszorg vervuld. Als voormalig Intensive Care (IC) verpleegkundige en unithoofd van een level 1 IC afdeling ken ik de (acute) zorgsector redelijk goed. Nadat ik mijn studie beleid, management en gezondheidswetenschap met afstudeerrichting zorglogistiek in Rotterdam had afgerond wilde ik meer werkervaring op dit gebied opdoen. Ik ben aan de slag gegaan als adviseur Zorgoptimalisatie binnen het Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis. Daar heb ik diverse mooie zorglogistieke- en procesoptimalisatie trajecten uitgevoerd en vervolgens als senior projectleider en programmacoördinator het fusie- en integraal capaciteitsmanagement-programma begeleid. Hier heb ik mijn tanden gezet in zorgconcentraties, het implementeren van zorgvernieuwingen, diverse organisatieveranderingen en grote verbouwingsopgaven.

In mijn nieuwe functie binnen het Traumacentrum komen de aspecten: acute zorg, advies-en projectmanagement, verbinden en netwerken mooi samen. Ik kijk ernaar uit om de verschillende ketenpartners te ontmoeten, met elkaar te verbinden en om samen toe te werken naar mooie veranderingen binnen het acute zorglandschap.

Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut

De afgelopen jaren is er door elf partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) in nauwe samenspraak gewerkt aan het opstellen van het kwaliteitskader Spoedzorgketen. Op 19 april 2019 is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Lees meer

Startbijeenkomst Kwaliteitskader Spoedzorgketen succesvol!

Bijeenkomst Kwaliteitskader Spoedzorgketen 2019
Collega’s van de huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen zijn tijdens de bijeenkomst voor contactpersonen uit regio Zuidwest-Nederland door Carien Eijkman, Adviseur Acute Zorg, geïnformeerd over de uitvoering van de nulmeting “Kwaliteitskader Spoedzorgketen”. Naast het delen van informatie was er tijd om met elkaar kennis te maken en om het netwerk te versterken. De uitkomsten van de nulmeting worden in juni verwacht. Deze geven inzicht in de stand van zaken in de regio voor wat betreft de minimale vereisten en aanbevelingen van de kwaliteit van de spoedzorgketen zoals in het landelijk Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgelegd.

De contactpersonen zien elkaar weer tijdens de geplande vervolgbijeenkomsten eind juni. De uitkomsten van de nulmeting worden dan met elkaar besproken. Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om regionaal prioriteiten met elkaar te bespreken die betrekking hebben op de samenwerking in de keten. Dit alles vanuit de doelstelling om in gezamenlijkheid vierentwintig uur per dag kwalitatieve goede spoedzorg aan iedere patiënt met een acute zorgvraag te bieden.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst! Hartelijk dank aan alle contactpersonen voor hun komst, de input tijdens de bijeenkomst en het meedenken over het verdere vervolg.

Lees hier meer informatie over de nulmeting en het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

14 mei: Themabijeenkomst CBRN

Sprekers vanuit de civiele en militaire sector vertellen vanuit hun medische expertise over CBRN-slachtoffers. Zij laten zien hoe er met CBRN-slachtoffers omgegaan moet worden, wat er in de praktijk mis kan gaan en welke consequenties dit heeft. Lees meer over deze themabijeenkomst.

Capaciteits Inzicht Model

Bordje SEH en Ambulance
Regio Zuidwest-Nederland ervaart al enige tijd een hoge mate van drukte in de acute zorg. In sommige gevallen leidt dit tot een gedeeltelijke presentatiestop van patiënten of een tijdelijke volledige sluiting van een SEH in de regio.

Verondersteld wordt dat eenduidige regie, goede regionale afspraken en realtime inzicht in de beschikbare capaciteit kunnen bijdragen aan het verbeteren van de huidige situatie. Regie is nodig om de verschillende ketenpartners (ziekenhuizen, meldkamer, RAV’s, huisartsen en HAP’s) op een effectieve en efficiënte wijze met elkaar samen te laten werken. Daarnaast ondersteunen regionale afspraken en eventuele maatregelen die bij drukte genomen moeten worden. Verder biedt realtime inzicht in de beschikbare capaciteit de nodige informatie om tijdig maatregelen te nemen. Hiermee kan voorkomen worden dat de druk te groot wordt.

In de afgelopen tijd zijn veel gesprekken gevoerd met ketenpartners om de behoeften helder te krijgen. Op 7 mei is een avondbijeenkomst gepland om met de betrokken ketenpartners van gedachte te wisselen over de verschillende scenario’s voor de beschikbare systemen die op de markt zijn. Het doel van de avond is om vanuit deze groep een advies te formuleren richting het Dagelijks Bestuur van het ROAZ (DB ROAZ) over het te kiezen scenario.
Lees hier meer informatie over dit project of neem contact op met adviseur acute zorg ROAZ: Iris Keessen. i.keessen@erasmusmc.nl of via 06-3333 1176.

Zorgcoördinatie

zorgcoordinatie
Afgelopen kwartaal is de stuurgroep zorgcoördinatie drie keer bij elkaar gekomen. Tijdens de bijeenkomsten in gesproken over de doelen en ambities en is stilgestaan bij de regionale en landelijke initiatieven op dit vlak. Vanuit de ambitie om patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden wordt een programma ingericht rond de volgende doelstelling:

Het gezamenlijk regisseren van patiëntenstromen in de gehele spoedzorgketen

De volgende subdoelen zijn daarbij geformuleerd:
  • We hebben actueel inzicht in de opgave
  • We zijn transparant over de capaciteit en deskundigheid
  • We hebben een gezamenlijke werkwijze
Sommige doelstellingen zijn randvoorwaardelijk om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren.
Diverse landelijke én regionale initiatieven rond zorgcoördinatie zijn als eerste stap in kaart gebracht. In het ROAZ van 3 april jl. is een voorstel ingebracht voor verdere verkenning van een aantal initiatieven tevens is op deze thema’s versnelling nodig. Lees hier meer over de initiatieven.

Na de verkennende gesprekken waarin geïnventariseerd wordt wat nodig is om het een en ander in gang te zetten wordt het vervolg in de stuurgroep van 28 mei besproken.

Een aantal medewerkers betrokken bij zorgcoördinatie zijn op werkbezoek geweest in het zorg coördinatiecentrum in Zwolle. De ketenpartners daar hebben ons meegenomen in de opzet van het centrum en de ‘lessons learned’ met ons gedeeld. Het was een inspirerend overleg en we nemen de opgedane ervaring en tips meer naar onze regio.

Zie ook het filmpje van Ambulancezorg Nederland.

Vooraankondiging jaarrapportage 2018

ERA190046_icons Traumacentrum_25_Datamanagement
De traumaregistraties voor het jaar 2018 zijn afgerond en begin mei verschijnt de jaarrapportage. Dit jaar worden de cijfers weergegeven van de periode 2015-2018. De thema’s zorgketen, overname en overplaatsing, femurfracturen, polytrauma en overlijden worden weer belicht.

Open dag Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

open dag rav zhz
Zaterdag 20 april organiseerde RAV ZHZ een open dag in en om hun nieuwe hoofdkantoor in Papendrecht. Het publiek kon diverse ambulancevoertuigen en materialen bekijken en demonstraties bijwonen. Niet alleen van de ambulance-hulpverleners, want ook de politie, brandweer, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de 112-meldkamer waren van de partij. Ook het Traumacentrum Zuidwest-Nederland was er aanwezig om uit te leggen hoe er in de regio wordt geoefend. Met circa 4.000 bezoekers was deze open dag zeer geslaagd.

Ketenoverleg

Woensdag 10 april heeft het Operationeel Ketenoverleg plaats gevonden. Vanaf nu zal het overleg verder gaan onder de naam: Spoed Keten Overleg. Aan de orde kwamen o.a. het programma zorgcoördinatie, de maatregel tijdelijk ontzien inclusief data-analyse op basis van data van de meldkamer en het project Capaciteits Inzicht Model. Lees meer

Kennis over acute beroertezorg gedeeld met huisartsen

ERA190046_icons Traumacentrum_16_Herseninfarct acute beroertezorg
Voor de implementatie van het regionale stroke protocol voor Zuidwest-Nederland en de landelijke richtlijn herseninfarct en hersenbloeding zijn huisartsen door neurologen geïnformeerd over de acute opvang en behandeling van patiënten. Tevens zijn laatste ontwikkelingen op het gebied van secundaire preventie aan de orde geweest.

Tijdens het Starterscafé Rotterdam van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Academie en tijdens het Lombardijen Forum werden huisartsen bijgepraat. Walid Moudrous, vasculair neuroloog in het Maasstad Ziekenhuis en spreker tijdens deze laatste bijeenkomst, besprak diverse cases. Bruno van Moll, neuroloog in het IJsselland Ziekenhuis, ontving tijdens een bijscholingsbijeenkomst circa 100 huisartsen in het IJsselland Ziekenhuis.
Daarnaast heeft Diederik Dippel, hoogleraar Neurologie in het Erasmus MC, een les verzorgd tijdens het landelijk NHG kaderonderwijs aan huisartsen in opleiding in de Scola Medica in Utrecht.

Lees hier meer informatie over de expertisegroep acute neurologie en het protocol.
facebook twitter linkedin